Fitness Aktif Kurumsal

Hakkımızda

Fitness Aktif 2015 yılı temmuz ayında Instagram hesabı ve website hizmetiyle hayatına başlamıştır. Fitness Aktif misyon olarak Türkiye’de yaşayan insanları fitness, sportif yaşam ve sağlıklı beslenme konularında bilgilendirmeyi amaçlar.

Reklam

Fitness Aktif sitesinde herhangi bir reklam ve ya promosyon anlaşması hakkında bilgi almak için info@fitnessaktif.com adresini ya da iletişim sayfasını kullanabilirsiniz.

Kariyer

Fitness Aktif blog yazarı, fitness eğitmeni, beslenme uzmanı pozisyonlarında görev almak için info@fitnessaktif.com adresini ya da iletişim sayfasını kullanabilirsiniz.

Mesafeli Satış Sözleşmesi

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

 1. TARAFLAR

İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi (“Sözleşme”) Alıcı (aşağıda tanımlanmıştır) ile Satıcı (aşağıda tanımlanmıştır) arasında akdedilmiştir.

Satıcı:www.fitnessaktif.com internet sitesi (“Site”) üzerinde Mal/Hizmet (aşağıda tanımlanmıştır) ifasında bulunmayı taahhüt eden merkezi Manavkuyu Mah. 278/5 Sk. Başarı Bin Yıl Başarı B 14 10 Bayraklı/ İzmı̇r olan 1960229879 vergi numaralı Nesrin Cabalar’dır.

Alıcı: İşbu Site üzerinden Mal/Hizmet (aşağıda tanımlanmıştır) alımı talebinde bulunan Kullanıcı/Kullanıcılar’dır.

İşbu Sözleşme nezdinde Satıcı ve Alıcı ayrı ayrı “Taraf” birlikte “Taraflar” olarak anılacaktır.

İşbu Sözleşme’yi kabul etmekle Alıcı, Sözleşme konusu siparişi onayladığı takdirde sipariş konusu bedeli ve varsa kargo ücreti, vergi gibi belirtilen ek ücretleri ödeme yükümlülüğü altına gireceğini ve bu konuda bilgilendirildiğini peşinen kabul eder.

 1. TANIMLAR

İşbu Sözleşme’nin uygulanmasında ve yorumlanmasında aşağıda yazılı terimler karşılarındaki yazılı açıklamaları ifade edecek olup 1. maddede belirtilen tanımlarda aynı vasfı taşımaktadır.

ALICI : Bir mal veya hizmeti ticari veya mesleki olmayan amaçlarla edinen, kullanan veya yararlanan gerçek ya da tüzel kişiyi,
BAKAN : T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanı’nı,
BAKANLIK : T.C. Gümrük ve Ticaret  Bakanlığı’nı,
HİZMET : Bir ücret veya menfaat karşılığında yapılan ya da yapılması taahhüt edilen mal sağlama dışındaki her türlü tüketici işleminin konusunu,
KANUN : 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’u,
MAL   Alışverişe konu olan taşınır eşyayı ve elektronik ortamda kullanılmak üzere hazırlanan yazılım, ses, görüntü ve benzeri gayri maddi malları,
ÖDEME TESLİMAT BİLGİLENDİRME FORMU : İşbu Sözleşme kapsamında yapılacak ödeme ve teslimatlara ilişkin hususları içeren formu,
ÖN BİLGİLENDİRME FORMU : İşbu Sözleşme’nin akdi öncesinde Alıcı’ya sunulan Mal/Hizmet’in özelliklerinin yer aldığı ve işbu Sözleşme’ne hükümlerinin ilgi kısımlarının yer aldığı formu,
SATICI : Site üzerinde Mal/Hizmet ifasında bulunmayı taahhüt eden merkezi Manavkuyu Mah. 278/5 Sk. Başarı Bin Yıl Başarı B 14 10 Bayraklı/ İzmı̇r olan 1960229879 vergi numaralı Nesrin Cabalar’ı
SİPARİŞ VEREN : Bir mal veya hizmeti SATICI’ya ait internet sitesi üzerinden talep eden gerçek ya da tüzel kişiyi, ve
YÖNETMELİK : Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’ni (RG:27.11.2014/29188),
    ifade eder
 1. KONU

İşbu Sözleşme, Alıcı’nın, Site üzerinden elektronik ortamda siparişini verdiği aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen Mal/Hizmet’in satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri gereğince Taraflar’ın hak ve yükümlülüklerini düzenler.

Listelenen ve Site’de ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.

 1. ALICI BİLGİLERİ

Teslim edilecek kişi

Ad/Soyad/Unvan

Teslimat Adresi

Telefon

Faks

E-posta/Kullanıcı Adı

 1. SİPARİŞ VEREN KİŞİ BİLGİLERİ

Ad/Soyad/Unvan

Adres

Telefon

Faks

Eposta/Kullanıcı Adı

 1. SÖZLEŞME KONUSU MAL/HİZMET BİLGİLERİ

6.1. Mal/Hizmet’in temel özelliklerini (türü, miktarı, marka/modeli, rengi, adedi) Satıcı’ya ait internet sitesinde yayınlanmaktadır. Satıcı tarafından kampanya düzenlenmiş ise ilgili Mal/Hizmet’in temel özelliklerini kampanya süresince inceleyebilirsiniz. Kampanya tarihine kadar geçerlidir.

6.2. Listelenen ve Site’de ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.

6.3. Sözleşme konusu mal ya da hizmetin tüm vergiler dâhil satış fiyatı aşağıda gösterilmiştir.

Mal/Hizmet Açıklaması

Adet Birim Fiyatı

Ara Toplam (KDV Dâhil)

Kargo Tutarı

Toplam

Ödeme Şekli ve Planı

Teslim Edilecek kişi

Fatura Adresi

Sipariş Tarihi

Teslimat tarihi

Teslim şekli

Teslimat Adresi

6.4. 100 (yüz) TL altındaki Mal sevkiyat masrafı olan kargo ücreti Alıcı tarafından ödenecektir.

 1. FATURA BİLGİLERİ

 Ad/Soyad/Unvan

Adres

Telefon

Faks

Eposta/kullanıcı adı

Fatura teslim: Fatura sipariş teslimatı sırasında fatura adresine sipariş ile birlikte teslim edilecektir.

 

 1. GENEL HÜKÜMLER

8.1. Alıcı, Site üzerinden sunulan Hizmet’lerin ifası öncesinden ilgili sağlık kuruluşlarından doktor raporu aldığını ve Hizmet’in tarafınca kullanılmasının herhangi bir sağlık sorununa yol açmayacağının kendisi tarafından kabul edildiğini beyan eder. Ek olarak, Alıcı’nın hamilelik durumu olması (öncesi, hamilelik süreci ve sonrası) ve kronik/acil hastalıkları bulunması durumunda ek özen ve dikkat yükümlülüğü bulunmaktadır. Bu hususların sağlık kuruluşları ile ayrıntılı olarak görüşülmesi gerekmekte olup özen ve dikkat sorumluluğunun Alıcı tarafından yerine getirilmemesi durumunda Satıcı’nın hiçbir sorumluluğu bulunmayacaktır.

8.2. Alıcı, Site üzerinde Sözleşme konusu Mal/Hizmet’in temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup, bilgi sahibi olduğunu, elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Alıcı’nın; Ön Bilgilendirme Formu’nu (Ek-1: Ön Bilgilendirme Formu) elektronik ortamda teyit etmesi, işbu Sözleşme’nin kurulmasından evvel, Satıcı tarafından Alıcı’ya verilmesi gereken adresi, siparişi verilen Mal/Hizmet’e ait temel özellikleri, vergiler dâhil fiyatını, ödeme ve teslimat bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

8.3. İşbu Sözleşme’nin ekine yer alan Ödeme ve Teslimat Bilgilendirme Formu’nda (Ek-2: Ödeme ve Teslimat Bilgilendirme Formu) yer alan hususlar işbu Sözleşme’nin ayrılmaz bir parçası olup Alıcı tarafından Ödeme ve Teslimat Bilgilendirme Formu’nda yer alan hususlar ayrıntılı olarak değerlendirilmiş olup Alıcı işbu hususları kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

8.4. Sözleşme konusu her bir Mal/Hizmet, 30 (otuz) günlük yasal süreyi aşmamak kaydı ile Alıcı’nın yerleşim yeri uzaklığına bağlı olarak Site’deki ön bilgiler kısmında belirtilen süre zarfında Alıcı veya Alıcı’nın gösterdiği adresteki kişi ve/veya kuruluşa teslim edilir. Bu süre içinde Mal/Hizmet’in Alıcı’ya teslim edilememesi durumunda, Alıcı’nın Sözleşme’yi feshetme hakkı saklıdır.

8.5. Satıcı, Sözleşme konusu Mal/Hizmet’i eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri, kullanım kılavuzları işin gereği olan bilgi ve belgeler ile teslim etmeyi, her türlü ayıptan arî olarak yasal mevzuat gereklerine göre sağlam, standartlara uygun bir şekilde işi doğruluk ve dürüstlük esasları dâhilinde ifa etmeyi, hizmet kalitesini koruyup yükseltmeyi, işin ifası sırasında gerekli dikkat ve özeni göstermeyi, ihtiyat ve öngörü ile hareket etmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

8.6. Satıcı, Sözleşme’den doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan Alıcı’yı bilgilendirmek ve açıkça onayını almak suretiyle eşit kalite ve fiyatta farklı bir Mal/Hizmet tedarik edebilir.

8.7. Satıcı, sipariş konusu Mal/Hizmet’in yerine getirilmesinin imkânsızlaşması halinde Sözleşme konusu yükümlülüklerini yerine getiremezse, bu durumu, öğrendiği tarihten itibaren 3 (üç) gün içinde yazılı olarak Alıcı’ya bildireceğini, 14 (on dört) günlük süre içinde toplam bedeli Alıcı’ya iade edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

8.8. Alıcı, Sözleşme konusu Mal/Hizmet’in teslimatı için işbu Sözleşme’yi elektronik ortamda teyit edeceğini, herhangi bir nedenle Sözleşme konusu Mal/Hizmet bedelinin ödenmemesi ve/veya banka kayıtlarında iptal edilmesi halinde, Satıcı’nın Sözleşme konusu Mal/Hizmet teslim yükümlülüğünün sona ereceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

8.9. Alıcı, Sözleşme konusu Mal/Hizmet’in Alıcı veya Alıcı’nın gösterdiği adresteki kişi ve/veya kuruluşa tesliminden sonra Alıcı’ya ait kredi kartının yetkisiz kişilerce haksız kullanılması sonucunda Sözleşme konusu Mal/Hizmet bedelinin ilgili banka veya finans kuruluşu tarafından Satıcı’ya ödenmemesi halinde, Alıcı Sözleşme konusu Mal/Hizmet’i konusunu 3 (üç) gün içerisinde nakliye gideri Satıcı’ya ait olacak şekilde Satıcı’ya iade edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

8.10. Satıcı, Taraflar’ın iradesi dışında gelişen, önceden öngörülemeyen ve tarafların borçlarını yerine getirmesini engelleyici ve/veya geciktirici hallerin oluşması gibi “Mücbir Sebepler” halleri nedeni ile Sözleşme konusu Mal/Hizmet’i süresi içinde teslim edemez ise, durumu Alıcı’ya bildireceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Alıcı’da siparişin iptal edilmesini, Sözleşme konusu Mal/Hizmet’in varsa emsali ile değiştirilmesini ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesini Satıcı’dan talep etme hakkını haizdir. Alıcı tarafından siparişin iptal edilmesi halinde Alıcı’nın nakit ile yaptığı ödemelerde, Mal’ın tutarı 14 (on dört) gün içinde kendisine nakden ve defaten ödenir. Alıcı’nın kredi kartı ile yaptığı ödemelerde ise, Mal’ın tutarı, siparişin Alıcı tarafından iptal edilmesinden sonra 14 (on dört) gün içerisinde ilgili bankaya iade edilir. Alıcı, Satıcı tarafından kredi kartına iade edilen tutarın banka tarafından Alıcı hesabına yansıtılmasına ilişkin ortalama sürecin 2 (iki) ile 3 (üç) haftayı bulabileceğini, bu tutarın bankaya iadesinden sonra Alıcı’nın hesaplarına yansıması halinin tamamen banka işlem süreci ile ilgili olduğundan, Alıcı, olası gecikmeler için Satıcı’yı sorumlu tutamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

8.11. Satıcı’nın, Alıcı tarafından Üyelik Sözleşmesi’nde belirtilen veya daha sonra kendisi tarafından güncellenen adresi, e-posta adresi, sabit ve mobil telefon hatları ve diğer iletişim bilgileri üzerinden mektup, e-posta, SMS, telefon görüşmesi ve diğer yollarla iletişim, pazarlama, bildirim ve diğer amaçlarla Alıcı’ya ulaşma hakkı bulunmaktadır. Alıcı, işbu Sözleşme’yi kabul etmekle Satıcı’nın kendisine yönelik yukarıda belirtilen iletişim faaliyetlerinde bulunabileceğini kabul ve beyan etmektedir.

8.12. Alıcı, Sözleşme konusu Mal/Hizmet’i teslim almadan önce muayene edecek; ezik, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı Mal/Hizmeti kargo şirketinden teslim almayacaktır. Teslim alınan Mal/Hizmet’in hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir. Teslimden sonra Mal/Hizmet’in özenle korunması borcu, Alıcı’ya aittir. Cayma hakkı kullanılacaksa Mal/Hizmet kullanılmamalıdır. Fatura iade edilmelidir.

8.13. Alıcı ile sipariş esnasında kullanılan kredi kartı hamilinin aynı kişi olmaması veya Mal/Hizmet’in Alıcı’ya tesliminden evvel, siparişte kullanılan kredi kartına ilişkin güvenlik açığı tespit edilmesi halinde, Satıcı, kredi kartı hamiline ilişkin kimlik ve iletişim bilgilerini, siparişte kullanılan kredi kartının bir önceki aya ait ekstresini yahut kart hamilinin bankasından kredi kartının kendisine ait olduğuna ilişkin yazıyı ibraz etmesini Alıcı’dan talep edebilir. Alıcı’nın talebe konu bilgi/belgeleri temin etmesine kadar geçecek sürede sipariş dondurulacak olup, mezkur taleplerin 24 (yirmi dört) saat içerisinde karşılanmaması halinde ise Satıcı, siparişi iptal etme hakkını haizdir.

8.14. Alıcı, Üyelik Sözleşmesi’ni akdederken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu, Satıcı’nın bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları, Satıcı’nın ilk bildirimi üzerine derhal, nakden ve defaten tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.

8.15. Alıcı, Site’yi kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran Alıcı’yı bağlayacaktır.

8.16. Alıcı, Site’yi hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının maddi ve manevi haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, Alıcı, başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus, truva atı, vb.) işlemlerde bulunamaz.

8.17. Site üzerinden, Satıcı’nın kendi kontrolünde olmayan ve/veya başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve/veya işlettiği başka web sitelerine ve/veya başka içeriklere link verilebilir. Bu linkler Alıcı’ya yönlenme kolaylığı sağlamak amacıyla konmuş olup herhangi bir web sitesini veya o siteyi işleten kişiyi desteklememekte ve Link verilen web sitesinin içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir garanti niteliği taşımamaktadır.

8.18. İşbu Sözleşme içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden Alıcı işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup, Satıcı’yı bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından ari tutacaktır. Ayrıca; işbu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde, Satıcı’nın Alıcı’ya karşı Üyelik Sözleşmesi’ne uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır.

 1. CAYMA HAKKI

9.1. Alıcı; işbu Sözleşme’nin Mal satışına ilişkin olması durumunda, Mal’ın kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim tarihinden itibaren 14 (on dört) gün içerisinde, Satıcı’ya bildirmek şartıyla hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin malı reddederek Sözleşme’den cayma hakkını kullanabilir. İşbu Sözleşme’nin Hizmet sunumuna ilişkin olması durumunda ise, bu süre Sözleşme’nin imzalandığı tarihten itibaren başlar. Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, Alıcı’nın onayı ile Hizmet’in ifasına başlanan Sözleşme’de cayma hakkı kullanılamaz. Cayma hakkının kullanımından kaynaklanan masraflar Satıcı’ ya aittir. Alıcı, işbu Sözleşme’yi kabul etmekle, cayma hakkı konusunda bilgilendirildiğini peşinen kabul eder.

9.2. Cayma hakkının kullanılması için 14 (on dört) günlük süre içinde Satıcı’ya iadeli taahhütlü posta, faks veya eposta ile yazılı bildirimde bulunulması ve Mal/Hizmet’in işbu Sözleşme’de düzenlenen “Cayma Hakkı Kullanılamayacak Hizmetler” hükümleri çerçevesinde kullanılmamış olması şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde,

a) 3.kişiye veya Alıcı’ya teslim edilen Mal’ın faturası, (İade edilmek istenen Mal’ın faturası kurumsal ise, iade ederken kurumun düzenlemiş olduğu iade faturası ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir. Faturası kurumlar adına düzenlenen sipariş iadeleri İADE FATURASI kesilmediği takdirde tamamlanamayacaktır)

b)İade formu,

c)İade edilecek Mal’ın kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak teslim edilmesi gerekmektedir.

d)Satıcı, cayma bildiriminin kendisine ulaşmasından itibaren en geç 10 (on) günlük süre içerisinde toplam bedeli ve Alıcı’yı borç altına sokan belgeleri Alıcı’ya iade etmek ve 20 (yirmi) günlük süre içerisinde Mal’ı iade almakla yükümlüdür.

e)Alıcı’nın kusurundan kaynaklanan bir nedenle Mal’ın değerinde bir azalma olursa veya iade imkânsızlaşırsa Alıcı kusuru oranında Satıcı’nın zararlarını tazmin etmekle yükümlüdür. Ancak cayma hakkı süresi içinde Malın usulüne uygun kullanılması sebebiyle meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan Alıcı sorumlu değildir.

f)Cayma hakkının kullanılması nedeniyle Satıcı tarafından düzenlenen kampanya limit tutarının altına düşülmesi halinde kampanya kapsamında faydalanılan indirim miktarı iptal edilir.

10. CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK HİZMETLER

Alıcı’nın isteği veya açıkça kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan ve geri gönderilmeye müsait olmayan, tek kullanımlık Hizmetler, elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayri maddi mallar ile ses veya görüntü kayıtlarının, kitap, dijital içerik, yazılım programlarının, veri kaydedebilme ve veri depolama cihazlarının,  kopyalanabilir yazılım ve programlar ile DVD, VCD, CD, kasetlerin iade edilebilmesi için ambalajlarının açılmamış, denenmemiş, bozulmamış ve kullanılmamış olmaları gerekir.

 1. TEMERRÜT HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI

Alıcı, ödeme işlemlerini  kredi kartı ile yaptığı durumda temerrüde düştüğü takdirde, kart sahibi banka ile arasındaki kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyeceğini ve bankaya karşı sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini Alıcı’dan talep edebilir ve her koşulda Alıcı’nın borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, Alıcı, borcun gecikmeli ifasından dolayı Satıcı’nın uğradığı zarar ve ziyanını ödeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

 1. YETKİLİ MAHKEME

İşbu Sözleşme’den doğan uyuşmazlıklarda şikâyet ve itirazlar, aşağıdaki kanunda belirtilen parasal sınırlar dâhilinde tüketicinin yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki tüketici sorunları hakem heyetine veya tüketici mahkemesine yapılacaktır. Parasal sınıra ilişkin bilgiler aşağıdadır:

01 Ocak 2017 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, 2017 yılı için tüketici hakem heyetlerine yapılacak başvurularda değeri:

a)2.400 (iki bin dört yüz) Türk Lirasının altında bulunan uyuşmazlıklarda ilçe tüketici hakem heyetleri,

b)Büyükşehir statüsünde olan illerde 2.400 (iki bin dört yüz) Türk Lirası ile 3.610 (üç bin altı yüz on) Türk Lirası arasındaki uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyetleri,

c)Büyükşehir statüsünde olmayan illerin merkezlerinde 3.610 (üç bin altı yüz on) Türk Lirasının altında bulunan uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyetleri,

d)Büyükşehir statüsünde olmayan illere bağlı ilçelerde 2.400 (iki bin dört yüz) Türk Lirası ile 3.610 (üç bin altı yüz on) Türk Lirası arasındaki uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyetleri görevli kılınmışlardır.

 1. YÜRÜRLÜK

Alıcı, Site üzerinden verdiği siparişe ait ödemeyi gerçekleştirdiğinde işbu Sözleşme’nin tüm şartlarını kabul etmiş sayılır. Satıcı, siparişin gerçekleşmesi öncesinde işbu Sözleşme’nin Site’de Alıcı tarafından okunup kabul edildiğine dair onay alacak şekilde gerekli yazılımsal düzenlemeleri yapmakla yükümlüdür.

Üyelik Sözleşmesi

ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

Lütfen Site’yi (aşağıda tanımlanmıştır) kullanmaya başlamadan işbu Üyelik Sözleşmesi’nin (“Sözleşme”) hükümlerini dikkatlice okuyunuz.

Kullanıcılar (aşağıda tanımlanmıştır) Site’de sunulan tüm hizmetleri kullanırken aşağıdaki şartlara tabi olup, Site’deki hizmetlerden yararlanmakla ve kullanmaya devam etmekle; Türkiye Cumhuriyeti Kanunları’na göre sözleşme imzalama hakkına, yetkisine ve hukuki ehliyetine sahip ve 18 yaşın üzerinde olduğunu, işbu Sözleşme’yi okuduğunu, anladığını ve Sözleşme’de yazan şartlarla bağlı olduğunu kabul etmiş sayılmaktadır.

 1. TARAFLAR

İşbu Sözleşme Firma (aşağıda tanımlanmıştır) ile Kullanıcı/Kullanıcılar (aşağıda tanımlanmıştır) arasında akdedilmiştir.

Firma: www.fitnessaktif.com internet sitesi (“Site”) üzerinde münhasır hak sahibi, merkezi Manavkuyu Mah. 278/5 Sk. Başarı Bin Yıl Başarı B 14 10 Bayraklı/ İzmı̇r olan 1960229879 vergi numaralı Nesrin Cabalar’dır.

Kullanıcı/Kullanıcılar: Site’ye bağlanarak, bu adresteki her türlü bilgi, resim veya yayına herhangi bir şekilde erişip görüntüleyen, Site’ye üye olarak kişisel verilerini paylaşan ve buna muvafakat eden gerçek veya tüzel kişidir.

İşbu Sözleşme nezdinde Firma ve Kullanıcı/Kullanıcılar ayrı ayrı “Taraf” birlikte “Taraflar” olarak anılacaktır.

 1. KONUSU

İşbu Sözleşme, Kullanıcı’nın Site’yi kullanmasına ilişkin genel hükümler ile Firma’nın bilgi toplama yöntemi ve kullanma şekilleri ile bunları muhafaza yöntemini açıklamakta ve bu kapsamda Taraflar’ın yükümlülüklerini düzenlemektedir.

Kullanıcı Site’ye bağlandığı andan itibaren, işbu Sözleşme’de yer alan tüm hak ve yükümlülükleri kabul etmiş sayılacak, işbu Sözleşme’de düzenlenen hususları bilmediğini de ileri süremeyecektir.

 1. SİTE’NİN KULLANIM KOŞULLARI

3.1. Site’yi kullanırken veya üye olurken veya Site üzerinden alışveriş yapılırken talep edilen bilgileri verme ihtiyarı Kullanıcı’ya aittir. Kullanıcı uygun görmez ise kişisel bilgilerini vermekten imtina edebilir.

3.2. Bununla birlikte, Site’de yer alan bazı hizmet, promosyon ya da özel fırsatlardan yararlanılması, kampanya ve yarışmalara katılınılması ve Site üzerinden alışveriş yapılması gibi muhtelif hizmetlerden yararlanmak doğrudan bu Site’ye veya Site tarafından link verilen veya işaret edilen herhangi bir siteye üye olunması koşuluna bağlıdır. Üye olmayan Kullanıcılar’ın sayılan işbu imkânlardan faydalanmaları mümkün olmayacaktır.

3.3. Üyelik işlemi sırasında, Kullanıcılar’dan ad-soyad, adres, e-posta adresi, telefon numarası gibi bazı kişisel bilgilerin verilmesi istenir ve bu bilgilerin tam ve eksiksiz olarak verilmemesi halinde üyelik talebi reddedilebilir. Firma, Kullanıcılar’ın kişisel bilgi ve verilerini amaca uygun olarak kullanacak ve Kullanıcı’nın rızasını almaksızın üçüncü kişilerle paylaşmayacaktır. Kullanıcı, bu kapsamda, Site’ye üye olurken verdiği bilgiler kullanılarak kendisine Firma tarafından ticari elektronik ileti gönderilmesini kabul ettiğini beyan eder.

3.4. Kullanıcı, Firma tarafından talep edilebilecek veya kendisi tarafından aktarılan bilgiler ile Site üzerinden yapılan işlemlerde ortaya koyulan ilgili bilgilerin,  kimliği hiç bir şekilde açığa çıkarılmaksızın sadece çeşitli istatistiki değerlendirmeler, belirli aralıklar ile gönderilecek olan e-postalar ve/veya cep telefonundan kısa mesaj/görüntülü multimedya mesaj (SMS/MMS) aracılığıyla izinli iletişim ve pazarlama, veri tabanı oluşturma çabaları ve pazar araştırmaları yapma gibi durumlar dâhilinde kullanılmasına muvafakati olduğunu beyan ve kabul eder.

3.5. Kullanıcı’nın, Üyelik kapsamındaki her türlü soru, görüş, şikayet ve önerisini info@fitnessaktif.com üzerinden Firma’ya iletmesi mümkündür.

 1. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

4..1.İşbu Site’de yer alan unvan, işletme adı, marka, patent, logo, tasarım, bilgi ve yöntem gibi tescilli veya tescilsiz tüm fikri mülkiyet hakları Site’ye ve dolayısıyla Firma’ya veya belirtilen ilgilisine ait olup, ulusal ve uluslararası hukukun koruması altındadır. İşbu Site’nin ziyaret edilmesi veya bu Site’deki hizmetlerden yararlanılması söz konusu fikri mülkiyet hakları konusunda hiçbir hak vermez.

4..2.Site’de yer alan bilgiler hiçbir şekilde çoğaltılamaz, yayınlanamaz, kopyalanamaz, sunulamaz ve/veya aktarılamaz. Site’nin bütünü veya bir kısmı diğer bir internet sitesinde izinsiz olarak kullanılamaz.

4..3. İşbu maddede belirtilen hususlara ilişkin herhangi bir aykırılık tespit edilmesi durumunda her türlü yasal işlem uygulama alanı bulacaktır.

 1. KİŞİSEL BİLGİLERİN MAHİYETİ VE KULLANIMI

İşbu madde 24 Mart 2016 tarihinde kabul eden, 7 Nisan 2016 tarihinde 29677 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan ve bir kısmı yayın tarihinde bir kısmı ise 7 Ekim 2016’da yürürlüğe giren 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“KVKK”) ve ikinci mevzuata uygun olarak düzenleme altına alınmştır.

Kullanıcı Kişisel Bilgi ve Verileri Aşağıdaki Hallerde Kullanılabilir

5.1.1. Genel Düzenleme

Veri Sorumlusu sıfatıyla Şirket, Kullanıcılar’ın kişisel verilerini KVKK uygun olarak kaydedecek, saklayacak, güncelleyecek, 3. kişilere açıklayabilecek/devredebilecek, sınıflandırabilecek ve KVKK’da sayılan şekillerde işleyebilecektir.

5.1.2. Site Üyeliği ve Yarışmalar

Site üye olmak isteyen Kullanıcılar’ın üyelik işlemi sırasında bazı kişisel bilgilerini kendilerine daha iyi hizmet vermek ve diğer uygun amaçlarla toplanmaktadır. Bu kapsamda toplanan bilgiler, Firma tarafından zaman zaman Site üzerinden düzenlenecek yarışmalar ya da çekiliş ve benzeri faaliyetler kapsamında kullanılabilecek olup Kullanıcılar’ın bu kapsamda açık rızası bulunmaktadır.

5.1.3. Site Üzerinden Yapılacak Alışverişler ve Buna Bağlı Olarak Yapılacak Teslimatlar

Kullanıcılar’a ilişkin kişisel bilgiler, Kullanıcılar tarafından Site üzerinden yapılacak alışverişlerde ve alışveriş sonrası satın alınan ürünlerin teslimatında kullanılabilecek olup Kullanıcılar’ın bu kapsamda açık rızası bulunmaktadır.

Önemle belirtmek isteriz ki; Site üzerinden yapılacak alışverişlerde Kullanıcılar ile ayrı bir sözleşme olan “Satış Sözleşmesi” akdedilecektir.

5.1.4. Anketler

Kullanıcılar’a ilişkin bilgiler yeni ürün geliştirilmesi, ürünlerin üretim, dağıtım, pazarlanması ve reklamlarında kullanılabilir. Site’de yer alan anketler katılıp katılmamak Kullanıcılar’ın inisiyatifinde olup katılım irade ile Kullanıcılar’ın açık rızasının olduğu kabul edilecektir.

5.1.5. Bilgilendirme Hizmetleri

Kullanıcılar, Firma’nın ürünleri ile ilgili daha fazla bilgi istemeleri, soru ve talepleri, Site içerisindeki belirli bölgelere erişimlerinin sağlanması ve Site aktiviteleri hakkında kendileri ile iletişim kurulabilmesi için Firma temsilcilerinin kendileri ile kişisel bilgi ve verilerini kullanarak irtibat kurabileceklerini kabul etmekte olup Kullanıcılar’ın bu kapsamda açık rızası bulunmaktadır.

Kişisel bilgiler ürün bilgi ve promosyonları ile ilgili güncel bilgilerin Kullanıcılar’a ulaştırılması amacıyla da kullanılabilecek olup Kullanıcılar’ın bu kapsamda açık rızası bulunmaktadır.

5.1.6. Kişisel Olmayan Bilgiler ile Diğer Bilgiler:

Firma, Site’de kişisel bilgilerin yanı sıra kişisel olmayan bilgiler de toplayabilir. Bu bilgilerin bir kısmı teknik zorunluluklar, bir kısmı ise Site’nin tasarımı, sürdürülebilirliği, sitedeki sayfaların düzgün görüntülenmesi gibi amaçlar için kullanılabilecek olup Kullanıcılar’ın bu kapsamda açık rızası bulunmaktadır.

Site’de, kullanılan tarayıcı, işletim sistemi, ziyaret edilen sayfalar, ziyaret tarih ve saati, daha önce Site’nin Kullanıcılar tarafından ziyaret edilip edilmediği gibi bilgiler de otomatik olarak toplanmakta olup Kullanıcılar’ın bu kapsamda açık rızası bulunmaktadır.

5..2. Kişisel Bilgilerinizin Güncellenmesi

Kullanıcılar, bu Site’de yer alan kişisel bilgilerin eklenmesi, düzeltilmesi veya güncellenmesi işlemlerini Kullanıcı şifrelerini kullanarak gerçekleştirebilirler. Kişisel bilgilerin güncellenmemesi sebebiyle, Site üzerinden verilen hizmetlerde yaşanacak gecikme ve problemlerden Firma sorumlu tutulamayacaktır.

5..3. Kişisel Olmayan ve Diğer Bilgilerin Toplanması

Kullanıcılar tarafından Site’ye giriş yapılan bazı durumlarda, Site “Cookie (Çerez)” teknolojisi aracılığıyla kişisel olmayan IP adresi gibi bazı teknik bilgileri otomatik olarak kaydedilebilecek olup Kullanıcılar’ın bu kapsamda açık rızası bulunmaktadır. Bu bilgiler Kullanıcılar’ın internet tarayıcıları veya bilgisayarlarının türü, internet servis sağlayıcılarının domain adresi, ziyaret sayı, süresi ve karakter tercihlerini içerebilir.

Site’nin ziyaretçi sayısı kümülatif şekilde takip edilmektedir. Bu işleme Kullanıcılar’a ait kişisel bilgiler de dâhil edilmemektedir. Bu bilgiler Site’nin güncel kalmasını ve Site’nin Kullanıcılar’ın ilgi alanlarına göre şekillendirilebilmesini sağlamaktadır. Bu kişisel olmayan bilgiler Firma’nın bağlı iştirakleri, iş ortakları ile paylaşılabilir. Kullanıcılar bilgisayarlarında “Cookie (Çerez)” kullanımını engellemeleri veya kullanım olduğu takdirde uyarı vermesi için ayarlayabilirler.

5..4. Kişisel Bilgilerinizin Güvenliği

Firma, Kullanıcılar’ın kişisel bilgi ve verilerinin güvenliğini sağlamak için elinden gelen çabayı gösterecektir. Ancak Firma gerekli özeni sağladığı halde sözü edilen bilgilerin, teknik sebeplerle oluşacak güvenlik zafiyeti, hacker (bilgisayar korsanı) saldırısı ve benzeri durumlar nedeniyle oluşabilecek güvenlik sorunları ile ilgili olarak Kullanıcılar’a herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle Kullanıcı’nın bilgi ve verilerinin kaybı, yetkisiz kullanımı, yanlış kullanımı ve diğer bilgilerle değiştirilmesi durumundan kaynaklanan doğrudan veya dolaylı zarar ve kayıplardan Firma sorumlu değildir.

 1. ÜYELİK İPTALİ

6..1. Üyeliğin Kullanıcı/Kullanıcılar Tarafından İptali

Üye dilediği zaman üyeliğini sonlandırma hakkına sahiptir. Üyeliğiniz sonlandırdıktan sonra Site ile tüm ilişkiniz kesilmiş olacaktır. Üyeliğinizi sonlandırmak için üye girişi yaptıktan sonra iletişim bilgileri sayfamızdan talebinizi iletmelisiniz yeterli olacaktır.

6..2. Üyeliğin Firma Tarafından İptali

Aşağıda belirtilen durumların oluşması durumunda Firma’nın üyeliği sonlandırma hakkı bulunmaktadır.

 • İşbu Sözleşme’de düzenlenen hükümlere aykırı davranılması,
 • Ahlak dışı mesajlar gönderilmesi ya da yorum yazılması,
 • Sahtekârlık girişiminde bulunulması,
 • Sisteme veya Site ismine zarar vermeye yönelik girişimin olması,
 • Gizlilik politikasını ihlal edilmesi, ve
 • Üye bilgileri hakkında yalan beyanda bulunulması.
 1. DİĞER SİTELER

Site, Firma’ya ait olmayan başka sitelere link içerebilir. Söz konusu diğer siteler Firma tarafından kontrol edilmedikleri gibi, bu sitelerin içerikleri, ürünleri, hizmetleri veya gizlilik politikaları ile ilgili olarak Firma’ya herhangi bir sorumluluk atfedilemez.

Bu nedenle Kullanıcılar söz konusu sitelerde bilgi indirir veya materyal yüklerken haklarının zedelenebileceği, bilgisayarlarına virüs girebileceği gibi tüm riskleri yüklenmiş kabul edilirler. Diğer sitelerin kullanım kayıt koşulları ve gizlilik politikalarının dikkatlice incelenip kabul edilmesi bizzat Kullanıcılar’ın sorumluluğundadır.

Bu sitelerden bilgi indirmek Kullanıcılar’ın kişisel bilgi ve verilerinin kullanılmasına, fikri mülkiyet haklarının zedelenmesine veya bilgisayarlarına virüs girmesine neden olabilir. Kullanıcılar, bu Site’den ayrıldıklarında veya diğer bir internet sitesine bağlandıklarında, diğer sitelerin gizlilik politikasını ve kullanım kayıt ve koşullarını okumalıdırlar. Bununla birlikte Kullanıcılar’ın, Firma’ya biri olduğunu iddia eden veya benzeyen sitelerin (elektronik posta ile bağlantılı olanlar dahil) güvenilirliğini sorgulamaları da kendi sorumluluklarındadır. Kullanıcı, bu durumlar ile ilgili olarak Firma’ya herhangi bir sorumluluk atfedemeyeceğini kabul eder.

 1. MÜCBİR SEBEP

Taraflar’ın kontrolünde olmayan; tabii afetler, yangın, patlamalar, iç savaşlar, savaşlar, ayaklanmalar, halk hareketleri, seferberlik ilanı, grev, lokavt ve salgın hastalıklar, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi gibi sebeplerden (“Mücbir Sebep”) dolayı Sözleşme’den doğan yükümlülükler Taraflar’ca ifa edilemez hale gelirse, Taraflar bundan sorumlu değildir. Bu sürede Taraflar’ın işbu Sözleşme’den doğan hak ve yükümlülükleri askıya alınır.

 1. DEVİR VE DEĞİŞİKLİKLER

Firma bu Sözleşme’den kaynaklanan hak ve yetkilerini üçüncü şahıslara devretme hak ve yetkisini haizdir.

Firma’nın işbu Sözleşme üzerinde Kullanıcı/Kullanıcılar aleyhine ağırlaştırıcı nitelikte olmayacak şekilde önceden herhangi bir ihbarda bulunmaksızın değişiklik yapma hakkı bulunmaktadır. Bu nedenle Kullanıcılar’ın işbu Sözleşme hüküm ve koşullarını düzenli olarak okuyarak yapılan değişikliklerden haberdar olmaları gerekmektedir. Yapılan tüm değişiklikler siteye yüklendiği andan itibaren geçerlidir. Bu Site’yi kullanmaya devam ederek, Site erişimini sürdüren Kullanıcılar, bu değişikliklerden haber oldukları ve değişen hüküm ve koşulları onayladıklarını kabul eder.

 1. DELİL SÖZLEŞMESİ

Taraflar arasında işbu Sözleşme ile ilgili işlemler için çıkabilecek her türlü uyuşmazlıklarda Firma’nın defter, kayıt ve belgeleri ile ve bilgisayar kayıtları ve faks kayıtları 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu uyarınca delil olarak kabul edilecek olup, Kullanıcı bu kayıtlara itiraz etmeyeceğini kabul eder.

 1. UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMLENMESİ

Bu Sözleşme ve Site’nin kullanım ve erişiminden doğrudan ve/veya dolaylı olarak kaynaklanabilecek tüm uyuşmazlıklar Türkiye Cumhuriyeti Kanunları’na tabidir.

Buna göre işbu Sözleşme’nin hükümlerinin geçerliliği veya varlığı ile ilgili olanlar dâhil olmak üzere uyuşmazlıkların çözümünde Türkiye Cumhuriyeti Kanunları uygulanacak, İzmir (Merkez) Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri yetkili olacaktır. Türkiye’den farklı bir ülkede yaşayan Kullanıcılar’ın tabi oldukları yasalara uygun davranmaları tamamen kendi sorumlulukları altındadır.

 1. TEBLİGAT, BİLDİRİM VE İLETİŞİM

İşbu Sözleşme ile ilgili Taraflar’a gönderilecek olan tüm bildirimler, Firma’nın bilinen e-posta adresi ve kullanıcının üyelik formunda belirttiği e-posta adresi vasıtasıyla yapılacaktır. Kullanıcı, üye olurken belirttiği adresin geçerli tebligat adresi olduğunu, değişmesi durumunda 5 (beş) gün içinde yazılı olarak diğer Taraf’a bildireceğini, aksi halde bu adrese yapılacak tebligatların geçerli sayılacağını kabul eder.

Nesrin Cabalar

Adres: Manavkuyu Mah. 278/5 Sk. Başarı Bin Yıl Başarı B 14 10 Bayraklı/ İzmı̇r

E-mail: info@fitnessaktif.com

Ön Bilgilendirme Formu

ÖN BİLGİLENDİRME FORMU

 1. KONU

İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi Ön Bilgilendirme Formu’nun konusu, Satıcı’nın, Sipariş Veren/Alıcı’ ya satışını yaptığı, aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen Mal/Hizmet’in satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerini kapsamaktadır. İşbu Form’unu kabul etmekle Alıcı, işbu Form konusu siparişi onayladığı takdirde sipariş konusu bedeli ve varsa kargo ücreti, vergi gibi belirtilen ek ücretleri ödeme yükümlülüğü altına gireceğini ve bu konuda bilgilendirildiğini peşinen kabul eder.

 1. TANIMLAR

İşbu Form’un uygulanmasında ve yorumlanmasında aşağıda yazılı terimler karşılarındaki yazılı açıklamaları ifade edecektir.

ALICI : Bir mal veya hizmeti ticari veya mesleki olmayan amaçlarla edinen, kullanan veya yararlanan gerçek ya da tüzel kişiyi,
BAKAN : T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanı’nı,
BAKANLIK : T.C. Gümrük ve Ticaret  Bakanlığı’nı,
KANUN : 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’u,
ÖDEME TESLİMAT BİLGİLENDİRME FORMU : İşbu Sözleşme kapsamında yapılacak ödeme ve teslimatlara ilişkin hususları içeren formu,
ÖN BİLGİLENDİRME FORMU : İşbu Ön Bilgilendirme Formu’nu,
YÖNETMELİK : Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’ni (RG:27.11.2014/29188),
HİZMET : Bir ücret veya menfaat karşılığında yapılan ya da yapılması taahhüt edilen mal sağlama dışındaki her türlü tüketici işleminin konusunu,
SATICI : Site üzerinden Mal/Hizmet ifasında bulunmayı taahhüt eden eden merkezi Manavkuyu Mah. 278/5 Sk. Başarı Bin Yıl Başarı B 14 10 Bayraklı/ İzmı̇r olan 1960229879 vergi numaralı Nesrin Cabalar’ı,
SİTE : www.fitnessaktif.com internet sitesi’ni,
SİPARİŞ VEREN : Bir mal veya hizmeti SATICI’ya ait internet sitesi üzerinden talep eden gerçek ya da tüzel kişiyi, ve
SÖZLEŞME : Taraflar arasında ileride akdedilecek Mesafeli Satış Sözleşmesi’ni,
MAL : Alışverişe konu olan taşınır eşyayı ve elektronik ortamda kullanılmak üzere hazırlanan yazılım, ses, görüntü ve benzeri gayri maddi malları,
    ifade eder
 1. ALICI BİLGİLERİ

Teslim edilecek kişi:

Teslimat adresi:

Telefon:
Fax:
Eposta/Kullanıcı adı:

 1. SİPARİŞ VEREN BİLGİLERİ

Teslim edilecek kişi:

Teslimat adresi:

Telefon:
Fax:
Eposta/Kullanıcı adı:

 1. FORM KONUSU MAL/HİZMET BİLGİLERİ

5.1. Mal/Hizmet’in temel özellikleri (türü, miktarı, marka/modeli, rengi, adedi) Satıcı’ya ait internet sitesinde yer almaktadır. Mal/Hizmet’in temel özelliklerini kampanya süresince inceleyebilirsiniz. Kampanya tarihine kadar geçerlidir.

5.2. Listelenen ve Site’de ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.

5.3. İşbu Form’un ekine yer alan Ödeme ve Teslimat Bilgilendirme Formu’nda (Ek-1: Ödeme ve Teslimat Bilgilendirme Formu) yer alan hususlar işbu Form’un ayrılmaz bir parçası olup Alıcı tarafından Ödeme ve Teslimat Bilgilendirme Formu’nda yer alan hususlar ayrıntılı olarak değerlendirilmiş olup Alıcı işbu hususları kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

5.4. İşbu Form konusu mal ya da hizmetin tüm vergiler dâhil satış fiyatı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

MAL/HİZMET AÇIKLAMASI ADET BİRİM FİYATI ARA TOPLAM
(KDV DAHİL)
Kargo Tutarı
Toplam

Ödeme Şekli ve Planı

Teslimat Adresi

Teslim Edilecek kişi

Fatura Adresi

Sipariş Tarihi

Teslimat tarihi

Teslim şekli

100 (yüz) TL altındaki Mal/Hizmet sevkiyat masrafı olan kargo ücreti Alıcı tarafından ödenecektir.

 1. GENEL HÜKÜMLER

6.1. Alıcı, Site üzerinde işbu Form konusu Mal/Hizmet’in temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup, bilgi sahibi olduğunu, elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Alıcı’nın; işbu Form’un elektronik ortamda teyit etmesi, Sözleşme’nin kurulmasından evvel, Satıcı tarafından Alıcı’ya verilmesi gereken adresi, siparişi verilen Mal/Hizmet’e ait temel özellikleri, vergiler dâhil fiyatını, ödeme ve teslimat bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.2. Satıcı, işbu Form konusu Mal/Hizmet’i eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri, kullanım kılavuzları işin gereği olan bilgi ve belgeler ile teslim etmeyi, her türlü ayıptan arî olarak yasal mevzuat gereklerine göre sağlam, standartlara uygun bir şekilde işi doğruluk ve dürüstlük esasları dâhilinde ifa etmeyi, hizmet kalitesini koruyup yükseltmeyi, işin ifası sırasında gerekli dikkat ve özeni göstermeyi, ihtiyat ve öngörü ile hareket etmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.3. Satıcı, işbu Form’dan doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan Alıcı’yı bilgilendirmek ve açıkça onayını almak suretiyle eşit kalite ve fiyatta farklı bir Mal/Hizmet tedarik edebilir.

6.4. Satıcı, sipariş konusu Mal/Hizmet’in yerine getirilmesinin imkânsızlaşması halinde Form konusu yükümlülüklerini yerine getiremezse, bu durumu, öğrendiği tarihten itibaren 3 (üç) gün içinde yazılı olarak Alıcı’ya bildireceğini, 14 (on dört) günlük süre içinde toplam bedeli Alıcı’ya iade edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.5. Alıcı, Sözleşme konusu Mal/Hizmet’in teslimatı için işbu Form’un elektronik ortamda teyit edeceğini, herhangi bir nedenle Sözleşme konusu Mal/Hizmet bedelinin ödenmemesi ve/veya banka kayıtlarında iptal edilmesi halinde, Satıcı’nın Sözleşme konusu Mal/Hizmet teslim yükümlülüğünün sona ereceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.6. Alıcı, işbu Form konusu Mal/Hizmet’in Alıcı veya Alıcı’nın gösterdiği adresteki kişi ve/veya kuruluşa tesliminden sonra Alıcı’ya ait kredi kartının yetkisiz kişilerce haksız kullanılması sonucunda Form konusu Mal/Hizmet bedelinin ilgili banka veya finans kuruluşu tarafından Satıcı’ya ödenmemesi halinde, Alıcı Sözleşme konusu Mal/Hizmet’i konusunu 3 (üç) gün içerisinde nakliye gideri Satıcı’ya ait olacak şekilde Satıcı’ya iade edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.7. Satıcı, Taraflar’ın iradesi dışında gelişen, önceden öngörülemeyen ve tarafların borçlarını yerine getirmesini engelleyici ve/veya geciktirici hallerin oluşması gibi “Mücbir Sebepler” halleri nedeni ile Sözleşme konusu Mal/Hizmet’i süresi içinde teslim edemez ise, durumu Alıcı’ya bildireceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Alıcı’da siparişin iptal edilmesini, Sözleşme konusu Mal/Hizmet’in varsa emsali ile değiştirilmesini ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesini Satıcı’dan talep etme hakkını haizdir. Alıcı tarafından siparişin iptal edilmesi halinde Alıcı’nın nakit ile yaptığı ödemelerde, Mal tutarı 14 (on dört) gün içinde kendisine nakden ve defaten ödenir. Alıcı’nın kredi kartı ile yaptığı ödemelerde ise, Mal/Hizmet tutarı, siparişin Alıcı tarafından iptal edilmesinden sonra 14 (on dört) gün içerisinde ilgili bankaya iade edilir. Alıcı, Satıcı tarafından kredi kartına iade edilen tutarın banka tarafından Alıcı hesabına yansıtılmasına ilişkin ortalama sürecin 2 (iki) ile 3 (üç) haftayı bulabileceğini, bu tutarın bankaya iadesinden sonra Alıcı’nın hesaplarına yansıması halinin tamamen banka işlem süreci ile ilgili olduğundan, Alıcı, olası gecikmeler için Satıcı’yı sorumlu tutamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

 1. FATURA BİLGİLERİ

Ad/Soyad/Unvan

Adres

Telefon

Faks

Eposta/kullanıcı adı

Fatura teslim: Fatura sipariş teslimatı sırasında fatura adresine sipariş ile birlikte teslim edilecektir.

 1. CAYMA HAKKI

8.1. Alıcı; işbu Form’un Mal satışına ilişkin olması durumunda, Mal’ın kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim tarihinden itibaren 14 (on dört) gün içerisinde, Satıcı’ya bildirmek şartıyla hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin malı reddederek Sözleşme’den cayma hakkını kullanabilir. İşbu Sözleşme’nin Hizmet sunumuna ilişkin olması durumunda ise, bu süre Sözleşme’nin imzalandığı tarihten itibaren başlar. Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, Alıcı’nın onayı ile Hizmet’in ifasına başlanan Sözleşme’de cayma hakkı kullanılamaz. Cayma hakkının kullanımından kaynaklanan masraflar Satıcı’ ya aittir. Alıcı, işbu Form’u kabul etmekle, cayma hakkı konusunda bilgilendirildiğini peşinen kabul eder.

8.2. Cayma hakkının kullanılması için 14 (on dört) günlük süre içinde Satıcı’ya iadeli taahhütlü posta, faks veya eposta ile yazılı bildirimde bulunulması ve Mal/Hizmet’in Sözleşme’de düzenlenen “Cayma Hakkı Kullanılamayacak Hizmetler” hükümleri çerçevesinde kullanılmamış olması şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde,

a) 3.kişiye veya Alıcı’ya teslim edilen Mal’ın faturası, (İade edilmek istenen Mal’ın faturası kurumsal ise, iade ederken kurumun düzenlemiş olduğu iade faturası ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir. Faturası kurumlar adına düzenlenen sipariş iadeleri İADE FATURASI kesilmediği takdirde tamamlanamayacaktır)

b) İade formu,

c) İade edilecek Mal’ın kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak teslim edilmesi gerekmektedir.

d) Satıcı, cayma bildiriminin kendisine ulaşmasından itibaren en geç 10 (on) günlük süre içerisinde toplam bedeli ve Alıcı’yı borç altına sokan belgeleri Alıcı’ya iade etmek ve 20 (yirmi) günlük süre içerisinde Mal’ı iade almakla yükümlüdür.

e) Alıcı’nın kusurundan kaynaklanan bir nedenle Mal’ın değerinde bir azalma olursa veya iade imkânsızlaşırsa Alıcı kusuru oranında Satıcı’nın zararlarını tazmin etmekle yükümlüdür. Ancak cayma hakkı süresi içinde Malın usulüne uygun kullanılması sebebiyle meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan Alıcı sorumlu değildir.

f) Cayma hakkının kullanılması nedeniyle Satıcı tarafından düzenlenen kampanya limit tutarının altına düşülmesi halinde kampanya kapsamında faydalanılan indirim miktarı iptal edilir.

 1. CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK HİZMETLER

Alıcı’nın isteği veya açıkça kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan ve geri gönderilmeye müsait olmayan, tek kullanımlık Hizmetler, elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayri maddi mallar ile ses veya görüntü kayıtlarının, kitap, dijital içerik, yazılım programlarının, veri kaydedebilme ve veri depolama cihazlarının,  kopyalanabilir yazılım ve programlar ile DVD, VCD, CD, kasetlerin iade edilebilmesi için ambalajlarının açılmamış, denenmemiş, bozulmamış ve kullanılmamış olmaları gerekir.

 1. YETKİLİ MAHKEME

İşbu Sözleşme’den doğan uyuşmazlıklarda şikâyet ve itirazlar, aşağıdaki kanunda belirtilen parasal sınırlar dâhilinde tüketicinin yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki tüketici sorunları hakem heyetine veya tüketici mahkemesine yapılacaktır. Parasal sınıra ilişkin bilgiler aşağıdadır:

01 Ocak 2017 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, 2017 yılı için tüketici hakem heyetlerine yapılacak başvurularda değeri:

a) 2.400 (iki bin dört yüz) Türk Lirasının altında bulunan uyuşmazlıklarda ilçe tüketici hakem heyetleri,

b)Büyükşehir statüsünde olan illerde 2.400 (iki bin dört yüz) Türk Lirası ile 3.610 (üç bin altı yüz on) Türk Lirası arasındaki uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyetleri,

c)Büyükşehir statüsünde olmayan illerin merkezlerinde 3.610 (üç bin altı yüz on) Türk Lirasının altında bulunan uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyetleri,

d) Büyükşehir statüsünde olmayan illere bağlı ilçelerde 2.400 (iki bin dört yüz) Türk Lirası ile 3.610 (üç bin altı yüz on) Türk Lirası arasındaki uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyetleri görevli kılınmışlardır.

İşbu Form ticari amaçlarla yapılmaktadır.

SATICI

Tarih:

 

 

 

ALICI

Ödeme ve Teslimat

ÖDEME VE TESLİMAT 

1)Banka Havalesi veya EFT (Elektronik Fon Transferi) yaparak

İş Bankası TR50 0006 4000 0013 3690 0527 38 IBAN numaralı (TL) hesabımıza yapabilirsiniz

 2)Site’miz üzerinden kredi kartlarınız ile

Her türlü kredi kartınıza online tek ödeme imkânımızdan yararlanabilirsiniz. Online ödemelerinizde siparişiniz sonunda kredi kartınızdan tutar çekim işlemi gerçekleşecektir. Muhtemel sipariş iptali veya stok sorunları nedeniyle sipariş iptallerinde kredi kartınıza para iadesi 3 (üç) iş günü içerisinde yapılacaktır.

3)Sipariş Bedeli İadesi 

Siparişlerinizin olası sebeplerle iptali durumunda; üç iş günü içerisinde Mal/Hizmet bedelini hesabınıza ve/veya kredi kartınıza iade eder. Ancak, banka hesap bilgilerinizi ve/veya kredi kartı bilgilerinizi doğru ve eksiksiz olarak şirketimiz finans yetkililerine bildirmeniz gerekmektedir.

4)Teslimat

Sipariş etmiş olduğunuz Mal/Hizmet’in aynı gün kargoya teslim etmeye gayret ediyoruz. Temini zaman alan Mal/Hizmetler için kargo teslim süresi Mal/Hizmet detayında belirtildiği gibi 3 (üç) iş günüdür. Gecikmesi muhtemel teslimat durumunda size bilgi verilecektir.

Mal/Hizmet teslimatının aksamadan gerçekleştirilebilmesi için lütfen gün içinde bulunduğunuz yerin adresini teslimat adresi olarak bildiriniz.

Talepleriniz sipariş sonunda belirlemiş olduğunuz teslimat tipine göre hazırlanmak üzere işleme alınacaktır. İzmir merkezli şirketimizden Mal/Hizmetler Yurtiçi kargo firmasıyla gönderilecektir. Siparişleriniz onaylandıktan sonra en geç 2 (iki) iş günü sonunda Kargo firmasına teslim edilir. Lütfen teslimat şartları ile ilgili soruları info@fitnessaktif.com a bildiriniz.  Ayrıca kargo teslimatları sadece Türkiye için geçerlidir.

5)Ödeme Takibi

Söz konusu sistem herhangi bir sorun nedeni ile işlemi gerçekleştiremiyorsa ödeme sayfası sonucunda ziyaretçimiz bu durumdan haberdar edilmektedir.

Belirtilen adreste herhangi bir hata durumunda teslimatı gerçekleşemeyen sipariş ile ilgili olarak siparişi veren ile bağlantı kurulmaktadır.

Ziyaretçimiz tarafından belirtilen e-posta adresinin geçerliliği siparişin aktarılmasını takiben gönderilen otomatik e-posta ile teyit edilmektedir.

Teslimatın gerçekleşmesi konusunda müşteri kadar kredi kartı sistemini kullandığımız bankaya karşı da sorumluluğumuz söz konusudur.

Lütfen dikkat ediniz!

Sevkiyat sırasında zarar gördüğünü düşündüğünüz paketleri, teslim aldığınız firma yetkilisi önünde açıp kontrol ediniz. Eğer Mal/Hizmet’te herhangi bir zarar olduğunu düşünüyorsanız kargo firmasına tutanak tutturularak Mal/Hizmet’i teslim almayınız.

Mal/Hizmet teslim alındıktan sonra kargo firmasının görevini tam olarak yerine getirdiği kabul edilmektedir.

Mal/Hizmet hasarlı ise: Hazırlamış olduğunuz tutanağı en kısa zamanda info@fitnessaktif.com  e-posta adresine bildiriniz.

Bu işlemleri gerçekleştirdiğiniz takdirde paketinizle ilgili çalışmalara başlayarak, en kısa zamanda teslimatın tekrarlanmasını sağlayacağız.

Bu e-posta içinde Mal/Hizmet’i neden iade etmek istediğinizi kısaca açıklarsanız Mal/Hizmet ile ilgili çalışmalarımızda bize yardımcı olmuş olursunuz.